شنبه 5 اسفند 1402  

شرح وظایف

امورمشارکتهای اجتماعی،سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت.

·  تهیه و اجرای مدل بومی جلب مشارکتهای مردمی،سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت
· تسهیل گری و ایجاد بستر مناسب به منظور افزایش نقش مردم درمدیریت حوزه سلامت و ارائه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دانشگاه/دانشکده
·فرهنگ سازی درجهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیتهای خیرین درحوزه سلامت(هبه،نذرسلامت،فعالیت داوطلبانه،اهدای اختصاصی به بخش سلامت و...)
·  ارتباط با فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر و سایربزرگان به منظور بهره گیری از ظرفیتهای آنها در ارتقای سلامت
· برنامه ریزی برای ساماندهی،شناسایی و جذب منابع غیردولتی و بهره گیری از حداکثر توان مردمی و استفاده از ظرفیتهای مردمی ایرانیان مقیم خارج از کشور برای توسعه خدمات سلامت
· تعامل،هماهنگی و همکاری با استانداری و سایر دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی استان به منظور تحقق اهداف تعیین شده
.  پیش بینی پیوست مشارکتهای مردمی درکلیه طرحها و پروژه های توسعه ای حوزه سلامت

www.abadanums.ac.ir