شنبه 5 اسفند 1402  
1398/11/29 سه‌شنبه

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری،بدان که دست دیگرت در دست خداست....

.
.
آرشیو